Nhân sự

Tính đến 20/11/2016, Bộ môn Toán Kinh tế có tổng cộng 15 người thuộc biên chế chính thức (không kể các giảng viên bán cơ hữu) gồm 01 Thư ký và 14 giảng viên, trong đó có 01 PGS.TS, 05 TS và  08 ThS. Dưới đây là danh sách nhân sự của Bộ môn.

Số TT

 

Họ và tên

Đảm trách giảng dạy

Ghi chú

1

GV, TS Phạm Hoàng Uyên

Trưởng BM

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

-    Thống kê ứng dụng

 

2

GV, TS Nguyễn Phúc Sơn


Phó Trưởng BM

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

-    Thống kê ứng dụng

 

3

GVC, TS Phạm Văn Chững

-    Toán Cao cấp

-    Thống kê ứng dụng

-    Kinh tế lượng

 

4

GV, ThS Đoàn Hồng Chương

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

Chuẩn bị đi NCS ở Úc theo học bổng 911 của CP

5

GV, ThS Phạm Thị Ngọc Hà

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

Đang làm NCS tại Đức bằng học bổng tự xin

6

GV, ThS Hà Văn Hiếu

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

Đang làm NCS tại Ireland bằng học bổng tự xin

7

GV, ThS Lê Thanh Hoa

-    Thống kê ứng dụng

-    Kinh tế lượng

Đang làm NCS trong nước tại ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

8

GV, ThS Nguyễn Ngọc Huy

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

Chuẩn bị đi NCS ở Hoa Kỳ theo học bổng 911 của CP

9

GV, TS Lê Hồng Nhật

-    Thống kê ứng dụng

-    Kinh tế lượng

 

10

GVC, TS Huỳnh Văn Sáu

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

 

11

GVC, PGS. TS Lê Anh Vũ

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

-    Thống kê ứng dụng

 

12

GV, ThS Nguyễn Đình Uông

-    Toán Cao cấp

-    Lý thuyết xác suất

-    Thống kê ứng dụng

 

13

GV, ThS Huỳnh Tố Uyên

-    Thống kê ứng dụng

-    Kinh tế lượng

 

14

GV, ThS Võ Thị Lệ Uyển

-    Thống kê ứng dụng

-    Kinh tế lượng

 

 15 Thư ký, CN Trần Nguyễn Hoàng Sang
   


 Bộ môn Toán Kinh tế


Tổng truy cập: 59,136

4,728