Publications

  Author (UEL)  Co-author (UEL) Title Journal/Conference Year 
 1 Le Anh Vu    K-thoery for the Leaf Space of Foliations Formed by the Generic K-orbits of a class of Solvable Lie Groups  Vol.38, No 3, pp. 1-21. Southeast Asian Bulletin of Mathematics  2014
 2  Le Anh Vu   Về một lớp các đại số Lie thực giải được mà các K-quỹ đạo hoặc 0-chiều hoặc 4-chiều Số 02 03/2014 pp. 33-37. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến 2014
 3 Le Anh Vu Ha Van Hieu On a Special Subclass of the Class of Solvable Real Lie Algebras International Conference on Mathematical Research, Education and Applications 2013
 4 Le Anh Vu   Foliations Formaed by the Generic Co-adjoint Orbits of a Class of Solvable Real Lie Groups and Their C*-algebras International Conference on Mathematical Research, Education and Applications 2013
 5  Pham Van Chung   An Application of Copula and Quantile Regression to Analyse the Dependence of Some Returns of Share on Vietnam Stock Market  Vol.2 No 2 (2013), pp. 1-15. Southeast-Asian Journal of Sciences 2013 
Pham Hoang Uyen   Calibration of the purely T-dependent Black-Scholes implied volatility Applicable Analysis: An International Journal, DOI: 10.1080/00036811.2013.800974 2013
 7 Pham Hoang Uyen   On Some Claims Related to Choquet Integral Risk Measures Annals of Operation Research
2011

 8  Pham Van Chung   On the stability of Distributions of the Composed Random Variable based on the Stability of the Solution of the Differential Equations for Characteristic Functions  Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematics  2010 
 Nguyen Phuc Son   Calculations towards connective K theory of QS^0 Doctor Thesis  2009
 10 Pham Van Chung    Đặc trưng phân phối của biến ngẫu nhiên phúc hợp  Đề tài cấp bộ  2008 -2009 
 11  Pham Van Chung   Lí thuyết xác suất và thống kê toán  Book (Nhà xuất bản GTVT)  2008 
12  Pham Van Chung   On the characterizations and their stabilities of the Composed Random Variables by constant-regression  Vietnam Journal of Mathematics, Volume 35, Number 3 2007 
13   Pham Van Chung    Đặc trưng phân phối của đại lượng ngẫu nhiên phức hợp  Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số đặc sn Khoa toán kinh tế 2007 
14   Pham Van Chung   On the characterization of the geometric composed variables by constant regression  Kỷ yếu hội nghị xác suất thống kê toàn quốc lần thứ III, Ba Vì, Hà Tây.  2006 
 15 Pham Van Chung    Ổn định đặc trưng các biến ngẫu nhiên phức hợp hình học
Tạp chí  khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường, Số 7, pp.142-144.  2004 
 16  Pham Van Chung   Tính ổn định của một số đặc trưng của biến ngẫu nhiên phức hợp hình học  Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ và công nghệ quân sự, số 6, pp.67-70  2004