• Suốt gần 8 năm đầu trong lịch sử xây dựng và phát triển của mình, từ 2000 đến hết 2007, Khoa Kinh tế - tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật không cơ cấu một đơn vị riêng phụ trách việc giảng dạy các học phần Toán mà chỉ mời các giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đảm trách hộ việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Toán. 
  • Từ đầu năm 2008, Bộ môn Toán-Thống kê Kinh tế trực thuộc Khoa Kinh tế chính thức được thành lập theo quyết định số 100/QĐ-KTT-TCHC của Trưởng Khoa Kinh tế. 

Bộ môn Toán - Kinh Tế 2013

  • Đến tháng 3/2013, Bộ môn Toán-Thống kê Kinh tế được đổi tên thành Bộ môn Toán Kinh tế theo quyết định số 311/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.
  • Từ 04 thành viên gồm 02 TS, 02 ThS trong buổi đầu thành lập năm 2008, Bộ môn Toán Kinh tế đã nhanh chóng xây dựng và phát triển thành một đơn vị mạnh của Trường Kinh tế – Luật. Tính đến tháng 7/2014, Bộ môn đã có 17 thành viên gồm 01 Thư ký và 16 Giảng viên trong đó có 01 PGS.TS, 06 TS và 10 ThS.
  • Theo định hướng của Lãnh Đạo Trường Đại học Kinh tế – Luật,  Bộ môn đang phấn đấu xây dựng đội ngũ để nâng cấp thành Khoa Toán Kinh tế với chuyên ngành đào tạo Toán Ứng dụng Kinh tế trong một tương lai gần.


Tổng truy cập: 117,789

7,685