Nhân sự

Tính đến nay, Khoa Toán Kinh tế có tổng cộng 17 người thuộc biên chế chính thức (không kể các giảng viên bán cơ hữu) gồm 01 Thư ký và 16 giảng viên, trong đó có 01 PGS.TS, 08 TS và  06 ThS. Dưới đây là danh sách nhân sự của Khoa.

STT

Họ và tên

Đảm trách giảng dạy

Ghi Chú

1

GVC, TS Phạm Hoàng Uyên

Trưởng Khoa

-  Toán Cao cấp

-  Lý thuyết xác suất

-  Thống kê ứng dụng
- Thống kê Bayes


2

GV, TS Nguyễn Phúc Sơn

Phó Trưởng Khoa

-  Toán Cao cấp

-  Lý thuyết xác suất

-  Thống kê ứng dụng
- Học máy
- Tối ưu


 3  GVC, PGS. TS Lê Anh Vũ  - Toán Cao cấp

-  Lý thuyết xác suất

 

4

GVC, TS Phạm Văn Chững

- Toán Cao cấp

- Thống kê ứng dụng

- Kinh tế lượng
- Phân tích số liệu mảng


5

GV, TS Đoàn Hồng Chương

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất
- Vận trù học

 

6

GVC, TS Lê Thị Thanh An

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất
- Toán Tài chính


7

GV, TS Hà Văn Hiếu

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất
- Toán Kinh tế


8

GVC, TS Lê Thanh Hoa

-  Thống kê ứng dụng

-  Kinh tế lượng
- Dự báo Kinh tế


9

GV, ThS Nguyễn Ngọc Huy

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất

NCS ở Hoa Kỳ theo học bổng 911 của CP

10

GV, TS Lê Hồng Nhật

- Thống kê ứng dụng

- Kinh tế lượng

Nghỉ hưu từ Tháng 11/2019

 11 GV, TS Lê Phương
 

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất

- Thống kê ứng dụng

 

12

GV, ThS Nguyễn Đình Uông

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất

- Thống kê ứng dụng

 

13

GV, ThS Huỳnh Tố Uyên

- Thống kê ứng dụng

- Kinh tế lượng

 Đang làm NCS ở Mahidol, Thái Lan

14

GV, ThS Võ Thị Lệ Uyển

- Thống kê ứng dụng

- Kinh tế lượng

 

15

GV, ThS Lê Hồng Diễn

- Toán Cao cấp

- Lý thuyết xác suất

- Data Visualization


 16  GV, ThS Trương Quang Nhật
   

 17

Thư ký, CN Trần Nguyễn Hoàng Sang

 

 


 Bộ môn Toán Kinh tế
Tổng truy cập: 199,253