Nhân sự

Tính đến nay, Khoa Toán Kinh tế có tổng cộng 14 người thuộc biên chế chính thức (không kể các giảng viên bán cơ hữu) gồm 01 Thư ký và 14 giảng viên, trong đó có 02 PGS.TS, 09 TS và  03 ThS. Dưới đây là danh sách nhân sự của Khoa.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

1

GVC, TS Phạm Hoàng Uyên

Toán ứng dụng

Trưởng Khoa

2

GV, TS Nguyễn Phúc Sơn

Toán học

Phó Trưởng Khoa

3

GVC, TS Lê Thị Thanh An

Toán ứng dụng

Trưởng Bộ môn

4

GVC, TS Lê Thanh Hoa

Toán ứng dụng

Trưởng Bộ môn

5

GVC, PGS.TS Lê Anh Vũ

Toán học


6

GVC, TS Phạm Văn Chững

Toán học

7

GV, TS Đoàn Hồng Chương

Toán ứng dụng


8

GV, TS Hà Văn Hiếu

Toán ứng dụng

9

GV, TS Nguyễn Ngọc Huy

Toán ứng dụng

10

GV, TS Lê Hồng Nhật

Toán ứng dụng, Kinh tế học

Nghỉ hưu từ Tháng 11/2019

11

GV, PGS.TS Lê Phương

Toán ứng dụng


12

GV, TS Huỳnh Tố Uyên

Toán ứng dụng


13

GV, ThS Nguyễn Đình Uông

Toán ứng dụng


14

GV, ThS Võ Thị Lệ Uyển

Toán ứng dụng


15

GV, ThS Trương Quang Nhật

Toán ứng dụng


16

Thư ký, ThS Trần Nguyễn Hoàng Sang

Khoa Toán Kinh tế