Công trình đã công bố

Tác giả (UEL) 

Đồng tác giả (UEL)

Tựa đề

Tạp chí/hội nghị

Năm 

 Phạm Hoàng Uyên  Lê Thanh Hoa, Phạm Hoàng Uyên, Nguyễn Thanh Nguyên, Phạm Thế Bảo  Statistical Methods of Handling Noise in Data Processing    2017
 Phạm Hoàng Uyên, Lý Sel, Trần Duy Hiên    Extraction dependence structure of distorted 
copulas via a measure of dependence

   2016

Lê Anh Vũ

Hà Văn Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn, Cao Trần Tứ Hải, Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Classification of real solvable lie algebraswhose simply connected lie groups have onlyzero or maximal dimensional coadjoint orbits

REVISTA DE LA

UNI_ON MATEM_ATICA ARGENTINA

Vol. 57, No. 2, 2016, Pages 119{143

Published online: September 14, 2016

2016

Nguyễn Phúc Sơn

A very quick introduction to game theory

2016

Lê Anh Vũ

Đoàn Hồng Chương, Phạm Hoàng Uyên

Áp dung mô hình IRT 3 tham số vào đo lường

và phân tích độ khó, độ phân biệt và mức độ dự đoán của các câu hỏi trong đề thi trăc nghiệm khách quan

TapChiKH_ĐHSPHCM_No.7

(85)

2016

Đoàn Hồng Chương

Some second-order sufficient

conditions for non-smooth

constrained multi-ojective optimization

East-West J. of Mathematics: Vol. 17, No 1 (2015) pp. 85-100

2015

Phạm Hoàng Uyên

Tran D. Hien, Ly Sel, T. Vo Duy.

A New Measure of Monotone Dependence byUsing Sobolev Norms for Copula

2015

Phạm Văn Chững

Đoàn Hồng Chương

Generalized Method of Moments

Nguyễn Phúc Sơn

Góc nhìn Toán đối với mạng tài chính

2015

Lê Anh Vũ

Phạm Văn Chững

Giảng dạy Thống kê và Toán học và ứng dụng tại trường đại học Kinh tế - Luật: Thực trạng và một số giải pháp gắn giảng dạy với việc hướng dẫn sinh viên tập dượt nghiên cứu các vấn đề thực tiễn.

Hội thảo: Nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học

2015

Lê Anh Vũ

Nguyen Anh Tuan, Duong Qung Hoa

On some geometric characteristics of the orbit foliations of the co-adjoint action of some 5-dimensional solvable Lie groups

Tạp chí phát triển KH&CN, tập 18-số K4

2015

Lê Anh Vũ

 

 K-thoery for the Leaf Space of Foliations Formed by the Generic K-orbits of a class of Solvable Lie Groups

 Vol.38, No 3, pp. 1-21. Southeast Asian Bulletin of Mathematics

 2014

 Lê Anh Vũ

 

Về một lớp các đại số Lie thực giải được mà các K-quỹ đạo hoặc 0-chiều hoặc 4-chiều

Số 02 03/2014 pp. 33-37. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến

2014

Lê Anh Vũ

Hà Văn Hiếu

On a Special Subclass of the Class of Solvable Real Lie Algebras

International Conference on Mathematical Research, Education and Applications

2013

Lê Anh Vũ

 

Foliations Formaed by the Generic Co-adjoint Orbits of a Class of Solvable Real Lie Groups and Their C*-algebras

International Conference on Mathematical Research, Education and Applications

2013

 Phạm Văn Chững

 

An Application of Copula and Quantile Regression to Analyse the Dependence of Some Returns of Share on Vietnam Stock Market

 Vol.2 No 2 (2013), pp. 1-15. Southeast-Asian Journal of Sciences

2013 

Phạm Hoàng Uyên

 

Calibration of the purely T-dependent Black-Scholes implied volatility

Applicable Analysis: An International Journal, DOI: 10.1080/00036811.2013.800974

2013

Phạm Hoàng Uyên

 

On Some Claims Related to Choquet Integral Risk Measures

Annals of Operation Research

2011

Phạm Hoàng Uyên

 

CONTRIBUTIONS TO STATISTICAL ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS

2010

 Phạm Văn Chững

 

On the stability of Distributions of the Composed Random Variable based on the Stability of the Solution of the Differential Equations for Characteristic Functions 

Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematics 

2010 

 Nguyễn Phúc Sơn

 

Calculations towards connective K theory of QS^0

Doctor Thesis 

2009

Phạm Văn Chững 

 

Đặc trưng phân phối của biến ngẫu nhiên phúc hợp 

Đề tài cấp bộ 

2008 -2009 

 Phạm Văn Chững

 

Lí thuyết xác suất và thống kê toán 

Sách (Nhà xuất bản GTVT) 

2008 

 Phạm Văn Chững

 

On the characterizations and their stabilities of the Composed Random Variables by constant-regression

 Vietnam Journal of Mathematics, Volume 35, Number 3

2007 

 Phạm Văn Chững

 

 Đặc trưng phân phối của đại lượng ngẫu nhiên phức hợp

 Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số đặc sn Khoa toán kinh tế

2007 

 Phạm Văn Chững

 

On the characterization of the geometric composed variables by constant regression 

Kỷ yếu hội nghị xác suất thống kê toàn quốc lần thứ III, Ba Vì, Hà Tây. 

2006 

Phạm Văn Chững 

 

Ổn định đặc trưng các biến ngẫu nhiên phức hợp hình học

Tạp chí  khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường, Số 7, pp.142-144. 

2004 

 Phạm Văn Chững

 

Tính ổn định của một số đặc trưng của biến ngẫu nhiên phức hợp hình học 

Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ và công nghệ quân sự, số 6, pp.67-70 

2004 

 

 

 Extraction dependence structure of distorted 
copulas via a measure of dependence
 Extraction dependence structure of distorted 
copulas via a measure of dependence