Sơ đồ tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO VÀ THƯ KÝ

Trưởng Khoa:          TS  Phạm Hoàng Uyên
Phó trưởng Khoa:   TS  Nguyễn Phúc Sơn
Thư ký:                         CV, CN Trần Nguyễn Hoàng Sang