Sơ đồ tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO VÀ THƯ KÝ

Trưởng Khoa:          TS  Phạm Hoàng Uyên
Phó trưởng Khoa:   TS  Nguyễn Phúc Sơn
Thư ký:                         CV, CN Trần Nguyễn Hoàng Sang


CÁC GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
GVC, PGS.TS Lê Anh Vũ
GVC, PGS.TS  Nguyễn Hội Nghĩa
GVC, TS Phạm Văn Chững
GV, TS   Lê Hồng Nhật
GV, TS   Lê Thị Thanh An
GV, TS   Hà Văn Hiếu 
GV, ThS   Đoàn Hồng Chương
GV, ThS   Lê Thanh Hoa
GV, ThS   Nguyễn Ngọc Huy
GV, ThS   Nguyễn Đình Uông
GV, ThS   Huỳnh Tố Uyên
GV, ThS Lê Hồng Diễn
GV, ThS   Võ Thị Lệ Uyển


CÁC GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

GV, TS   Tạ Quốc Bảo
GV, ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tổng truy cập: 163,853

12,999