• Tầm nhìn
  Khoa Toán Kinh tế định hướng xây dựng và phát triển theo mục tiêu của Trường Đại học Kinh tế - Luật là trở thành một trường đại học nghiên cứu. Cụ thể, đơn vị sẽ từng bước phấn đấu để trở thành một đơn vị đảm trách cả nhiệm vụ đào tạo lẫn nghiên cứu khoa học và tư vấn có uy tín của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Toán Ứng dụng, Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế, Kinh Doanh và Quản lý.
 
 • Sứ mạng
  Góp một phần vào sứ mạng chung của Trường Đại học Kinh tế – Luật là thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý thông qua các công cụ Toán học Ứng dụng nói chung, các công cụ Thống kê Ứng dụng và Toán Kinh tế nói riêng.

 

 • Mục tiêu
  Đào tạo cử nhân Toán Kinh tế có kiến thức cơ bản về xã hội, chính trị, kinh tế và pháp luật; có kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực Toán Kinh tế; có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, khả năng phản biện và bảo vệ quan điểm cá nhân, khả năng tự định hướng, phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh. Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
  (PLO1) Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, kinh tế và pháp luật trong đời sống và công việc.
  (PLO2) Kết nối được kiến thức cơ sở Toán, Thống kê và Kinh tế để giải thích các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh.
  (PLO3) Đánh giá được các giải pháp định lượng phù hợp cho một số bài toán cụ thể trong Kinh tế và Kinh doanh.
  (PLO4) Sử dụng hiệu quả một số công cụ chuyên ngành để thu thập, xử lý dữ liệu, triển khai mô hình và giải quyết một số tình huống cụ thể trong Kinh tế và Kinh doanh.
  (PLO5) Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, giao tiếp được trong một số bối cảnh chuyên môn.
  (PLO6) Triển khai hoạt động nhóm và thuyết trình hiệu quả.
  (PLO7) Phản biện và bảo vệ quan điểm cá nhân.
  (PLO8) Tuân thủ các quy định, có tinh thần trách nhiệm trong học tập và khi thực hành nghề nghiệp.
  (PLO9) Tự định hướng trong học tập, phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.
  Ghi chú: PLO- Program Learning Outcome

 

 • Triết lý giáo dục 
   Kiến tạo tri thức, khơi nguồn sáng tạo.