• Tầm nhìn
    Khoa Toán Kinh tế định hướng xây dựng và phát triển theo mục tiêu của Trường Đại học Kinh tế - Luật là trở thành một trường đại học nghiên cứu. Cụ thể, đơn vị sẽ từng bước phấn đấu để trở thành một đơn vị đảm trách cả nhiệm vụ đào tạo lẫn nghiên cứu khoa học và tư vấn có uy tín của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Toán Ứng dụng, Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế, Kinh Doanh và Quản lý.

  • Sứ mạng
    Góp một phần vào sứ mạng chung của Trường Đại học Kinh tế – Luật là thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý thông qua các công cụ Toán học Ứng dụng nói chung, các công cụ Thống kê Ứng dụng và Toán Kinh tế nói riêng.