Hội nghị Khoa học "Hình học, Tô pô, Lượng tử và Ứng dụng" (13/11/2020)

Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Phòng Hình học – Tô pô, Viện Toán học phối hợp tổ chức Hội nghị Toàn quốc “Hình học, Tô pô, Lượng tử và Ứng dụng”

Hội nghị quốc tế ICMREA-UEL 

ICMREA – UEL 2013 là diễn đàn lớn cho các nhà toán học cùng các nhà khoa học Việt nam và quốc tế đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học, nhất là ứng dụng toán học vào kinh tế, xã hội