WORKSHOP VỚI CDU - AI-LEN: KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ

Ngày 07/05/2019 (Thứ 3)
  • Báo cáo 1: OASIS: An Active Learning Framework for Set Inversion  
  • Người trình bày: TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên)     
  • Báo cáo 2: Reinforce Learning    
  • Người trình bày: TS. Bùi Anh Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên)
  • Thời gian: 9h00 - 11h45
  • Địa điểm: Phòng B1.506, UEL

Ngày 08/05/2019 (Thứ 4) 
  • Báo cáo: Computing & Maths for FinTech   
  • Người trình bày: GS. Martin Crane (Dublin City University, Ireland)
  • Thời gian: 9h00 - 11h45
  • Địa điểm: Phòng B1.501, UEL