WORKSHOP VỚI KTH - THỤY ĐIỂN: ĐÁNH GIÁ ĐIỂM TÍN DỤNG (CREDIT SCORING)

Đây là một hội thảo chuyên đề hướng tới tới Công nghệ Tài chính (FinTech), do Giáo sư Boualem Djehiche ở Viện Công Nghệ Hoàng Gia Thụy Điển (KTH) tới trình bày tại trường Đại học Kinh tế - Luật. Giáo sư Djehiche cũng là một chuyên gia tư vấn lâu năm về tài chính, bảo hiểm cho các công ty, tập đoàn tài chính lớn tại Bắc Âu. Workshop bao gồm các bài giảng sau đây (bản gốc bằng tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt):
    
- Xu hướng đào tạo Công nghệ Tài chính của các trường đại học trên thế giới.

- Đánh giá điểm tín dụng (Credit Scoring): nguyên lý, mô hình, phương pháp và công cụ đánh giá

- Các vấn đề toán ứng dụng trong Công nghệ Tài chính nói riêng và Tài chính nói chung.