Các chuyên đề

Ngoài các sinh hoạt seminar và tổ chức Hội thảo khoa học, Khoa chủ trương định kỳ phối kết hợp với các đơn vị bạn, mà trước hết là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Đào tạo ngắn hạn và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, tổ chức các lớp chuyên đề ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn về Toán và Ứng dụng theo nhu cầu vào các thời điểm thích hợp.

I. Các chuyên đề ngắn hạn
1) Trường hè Việt – Pháp “Các Phương Pháp Toán Học Trong Tài Chính và Kinh Tế” 13-17/08/2012 do Bộ môn Toán Kinh tế phối hợp với Trung tâm JVN tổ chức.


 2) Lớp Tập huấn Chuyên đề “Lý Thuyết Cân Bằng Tổng Quát – Vài Mô Hình và Áp Dụng Trong Kinh Tế Học Vĩ Mô Quốc Tế” 16-21/12/2012 do Bộ mon Toán Kinh té phối hợp với Khoa Kinh tế học tổ chức.


II. Các chuyên đề trung hạn: đang cập nhật...
III. Các chuyên đề dài hạn: đang cập nhật...