Tham gia và báo cáo tại hội thảo khoa học "Phương Pháp Kinh Tế Lượng và Thống Kê trong phân tích định lượng kinh tế - tài chính"

Ngày 18/09/2014, trường Đại học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Phương Pháp Kinh Tế Lượng và Thống Kê trong phân tích định lượng Kinh Tế - Tài Chính". Bộ môn Toán Kinh tế trường ta đã cử đại diện gồm PGS.TS Lê Anh Vũ, TS Phạm Văn Chững, TS Nguyễn Phúc Sơn và ThS Lê Thanh Hoa tham dự Hội thảo. PGS.TS. Lê Anh Vũ đã vinh dự được Ban Tổ chức Hội thảo mời tham gia Chủ Tọa Đoàn. TS Phạm Văn Chững đã thay mặt tập thể tác giả (Phạm Văn Chững, Nguyễn Phúc Sơn, Lê Anh Vũ) đọc báo cáo "Ứng dụng hồi quy phân vị nghiên cứu sự phụ thuộc của các cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam" tại hội thảo.